Obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro poptávku a objednávku reklamních a dárkových předmětů www.doplechu.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Petr Frűhauf, IČO 46047042. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. Kupujících).

II. Nezávazná poptávka

Odesláním nezávazné poptávky nevzniká závazek ze strany poptávajícího ani prodejce. Po odeslání poptávky vás bude kontaktovat obchodní zástupce společnosti doplechu.cz s návrhem konkrétní nabídky. K uzavření smlouvy dochází po vzájemné písemné domluvě mezi poptávajícím a prodejcem.

III. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

Kupující bude zboží objednávat elektronicky přes e-mail.

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:


1. Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).
2. Grafické podklady a vypsané požadavky pro potisk. V případě tvorby etikety společností doplechu.cz bude kalkulace za přípravu grafických podkladů součástí konkrétní cenové nabídky.
3. Množství objednávaného zboží.
4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího).
6. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat a přebírat dodávané zboží.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud kupující zruší svoji závaznou objednávku, má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20% (dvacet-procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně  vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím.


V. Platební podmínky

Kupní cena zboží bude určena dle konkrétní poptávky a uhrazena bude dle dohody. Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. V případě, že prodávajícímu vzniknou pohledávky za kupujícím, má prodávající povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním.   ODSTOUPENÍ OD SMLOVY

VI. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes 
www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, +Q

Společnost doplechu.cz si velmi váží vaší důvěry a zpracovává a chrání vaše data dle zásad ochrany osobních údajů.

 

Petr Frühauf
Pražírna kávy CAFFE08
Březiny 211 | 405 02 Děčín 2
IČO 46047042 | DIČ CZ6609060920
+420 736 467 023 |
© PETR FRÜHAUF 2018
O násObchodní podmínkyOchrana osobních údajů